26-05-17

Foreningen Far har anmodet om en ombudsmandsundersøgelse


Foreningen Far har gennem 5 år anmodet Folketingets ombudsmand om en undersøgelse af dansk familie lovgivning og har aktuelt tilbudt ombudsmanden en liste med over 200 eksempler på forskelsbehandling af børn og fædre i familielivet. I forhold til SKAT kostede det samfundet ca. 100 mia. ikke at lytte.
Folketingets ombudsmand svarede de første to år Foreningen Far, at ombudsmanden ikke fandt det nødvendigt. Senere lød svaret at ombudsmanden ikke kunne foretage en undersøgelse ifølge ombudsmandsloven.

Foreningen Far har herefter påpeget at ombudsmanden kan foretage en undersøgelse af egen drift i henhold til ombudsmandsloven paragraf 12 og at der er tale om forhold af retssikkerhedsmæssig, lovteknisk eller administrativ karakter samt forhold relateret til fundamentale menneskerettigheder og FN børnekonventionen.

Foreningen Far har efter det seneste svar igen anmodet om møde og givet ombudsmanden en række eksempler.

EKSEMPEL: Digital post om børn
Det skyldes manglende data i cpr, at begge forældre ikke modtager samme post om børn, som de har krav på i lovgivningen f.eks. ved akut indlæggelser på hospitalet, skole, barnets fødsel, bekymringsskrivelser og andre steder med store manuelle omkostninger for samfundet.

EKSEMPEL: Fædrebarsel
Barnet har ikke mulighed for at få barsel med begge forældre i modstrid med international forskning om børns sundhed, i tilfælde af moderens manglende ønske pga. barselsbekendtgørelsen §8 stk. 2 og fordi forældreansvarsloven ingenting nævner om barsel, hvis forældrene ikke bor sammen. Barn og far er skakmat.

EKSEMPEL: Bopæl og samværsforældre
Børn og forældre i samme situation behandles markant forskelligt i forhold til dette offentlige begreb som er diskrimination af familie former, forældre og køn. Eksempelvis kan en samværsforælder med 7/7 ordning ved arbejdsløshed og markant behov ikke modtage børnecheck eller boligsikring for børn eller har forhøjet grænser for børn ved fri proces.

EKSEMPEL: Biologisk Faderskab
Børn og biologiske søskende samt forældre, der finder hinanden efter 6. måned ved dna, skilsmisser eller på sociale medier i dag f.eks. i 7m eller som 18 og 30 årige har ikke retssikkerhed til at få dette anerkendt. Det er en meget voldsom menneskelig situation og kan skade barnet.

EKSEMPEL: Skyldsspørgsmålet har ikke betydning i børnesager
Vejledning om samvær paragraf 14.1.1.2 gør som et af mange eksempler direkte at børn skades og ikke behandles ens hos barnets forældre. Man kan miste forældremyndigheden fordi anden forælder vælger ikke at samarbejde til skade for barnet.

Foreningen Far anmoder fortsat ombudsmanden om et møde og en undersøgelse. Der er tale om forhold af retssikkerhedsmæssig, lovteknisk eller administrativ karakter. Ombudsmandens skrivelse er sendt i kopi til Folketingets ligestillingsudvalg samt social-, indenrigs- og børneudvalget.

Foreningen Far arbejder uafhængigt af politiske interesser med fokus på børns sundhed og lige muligheder i samfundet.

I Sverige har forsikringsbranchen målt på tallene. Der fødes årligt ca. 95.000 børn og 12,8% af børnene er i risiko gruppen for psykisk sygdom, alkohol og misbrug. Når en årgang er fyldt 40 år har det kostet samfundet 137 mia. sek. Medregnes mistet skat fordi udsatte i gennemsnit dør som 54 årige er beløbet 210 mia. sek.

I Danmark har vi til sammenligning ca. 30.000 årlige fødsler og 23% af børnene i alderen 0-17 år opvokser ifølge statistikken med enlige forældre i Danmark. Det er det højeste tal i Norden og vi ved fra social og sundhedsstatistikkerne at enlige forældre og børn af enlige forældre er dyrest for samfundet.


OM FORENINGEN FAR
Danmarks største organisation for børn og fædre samt en af verdens ældste fædre organisationer grundlagt i 1977. Foreningen Far har landsdækkende rådgivningscentre for forældre af begge køn, bedsteforældre og pårørende.

Foreningen Far rådgiver om børns sundhed, faderskab, barsel, aktiviteter, erfaringer, familie lovgivning, samlivsophør og ligestilling i Danmark og Internationalt. Vores arbejde udføres frivilligt og gratis.

Foreningen Far er en af de mest erfarne børneorganisationer i Danmark, men modtager stort set ingen offentlige tilskud. Støt os derfor gerne med medlemskab eller MobilePay 91375220.

Relevant information

EUROPARÅDET: Resolution for ligestilling af børn og fædre
http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=5814&lang=2&cat
The Warshak Report: Erklæring fra 110 forskere og eksperter
http://warshak.com/pdf/manuscripts/CR68-e-Stemming-the-Tide%203.0.pdf
Verdenskonference 2017
http://npo-icsp2017.org/

Kategorier